Důležitá pravidla a informace SportyKids

Důležitá pravidla a informace SportyKids

SportyKids
Kroužky SportyKids ( dále SK) provozuje společnost Alotrie s.r.o., sídlem Praha 10, Horolezecká 915/5, Hostivař, PSČ: 102 00, IČ: 06887473, C 290485 vedená u Městského soudu v Praze

PŘIHLÁŠENÍ DO KROUŽKU SPORTYKIDS (dále SK)

Dítě lze do kroužku SK přihlásit:

vyplněním on-line přihlášky - www.alotrie.cz
Dítě je řádně přihlášeno a může být přijato do kroužku SK pouze v případě, kdy společnost Alotrie s.r.o. do první lekce obdrží vyplněnou, alespoň jedním z rodičů (resp. zákonným zástupcem dítěte) elektronickou přihlášku a má uhrazený účastnický poplatek.

Společnost Alotrie s.r.o., sídlem Praha 10, Horolezecká 915/5, Hostivař, PSČ: 102 00, IČ: 06887473, C 290485 vedená u Městského soudu v Praze má řádně sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu.

V případě, že řádně vyplněná přihláška nebude včas společnosti Alotrie s.r.o. doručena, nemusí být dítě na kroužek SK trenérem SK vpuštěno, a to i přesto, že je kroužek SK zaplacen.

Kdy nebude dítě vzato na kroužek SK:

pokud nebude do stanoveného data uhrazen účastnický poplatek (převodem na účet společnosti Alotrie s.r.o.), společnost Alotrie s.r.o. zašle na registrační email upomínku. Na základě, které je rodič povinen na další lekci dodat doklad o provedené platbě (může i e-mailem na adresu info@alotrie.cz), pokud se tak nestane, nebude dítě vzato na trénink a trenér SK ani společnost Alotrie s.r.o. za dítě nepřebírá zodpovědnost.
neobdrží-li společnost Alotrie s.r.o. od rodiče řádně vyplněnou elektronickou přihlášku (přestože by měl již účastnický poplatek uhrazen).
nebude-li dítě vhodně oblečeno na daný kroužek SK (sportovní oblečení + obuv do tělocvičny)
ve všech výše uvedených bodech bude dítě ponecháno ve třídě MŠ a trenér SK ani společnost Alotrie s.r.o. za dítě nepřebírá zodpovědnost
Přihláška je platná vždy na daný školní rok.

Pokud nebude dítě ve 2. pololetí v kroužku SK pokračovat, neprodleně o tom prosím písemně informujte trenéra SK nebo společnost Alotrie s.r.o.

ZDRAVOTNÍ STAV

Rodič (zákonný zástupce) se zavazuje, že dohlédne na to, aby se jeho dítě účastnilo kroužku SK pouze, pokud je zdrávo, nebrání mu zdravotní ani psychický stav pobývat v dětském kolektivu. 

Pokud má vaše dítě nějaké zdravotní či psychické omezení, neprodleně informujte trenéra SK a nezapomeňte to uvést i do přihlášky.

DODATEČNÉ PŘIHLÁŠENÍ V PRŮBĚHU KROUŽKU SPORTYKIDS (dále SK)

Dítě lze do kroužku SK dodatečně přihlásit:

vyplněním on-line přihlášky na www.alotrie.cz 
vyplněním tištěné přihlášky obdržené od trenéra kroužku SK (trenér musí být informován alespoň den předem o plánované účasti dítěte na tréninku/ lekci)
Pro dodatečné přihlášení do kroužku je nutné předat trenérovi SK nebo společnosti Alotrie s.r.o. vyplněnou a alespoň jedním z rodičů podepsanou přihlášku.

Společnost Alotrie s.r.o. Vám předá informace o způsobu a výši úhrady účastnického poplatku. Cena při dodatečném přihlášení se snižuje až od listopadu (pro 1. pololetí školního roku) a od března (pro 2. pololetí školního roku), a to dle pravidel uvedených níže v textu. Pro první měsíc zahájení zůstáva celá cena tréninku/ lekce). 

DÉLKA, CENA A POČET TRÉNINKŮ

Délka tréninku: 45 minut
Garantovaných počet tréninků za školní rok: 28; za pololetí: 14
Cena tréninku za pololetí: 1690,-Kč; za školní rok: 3380,-Kč
PLATBA KROUŽKU – ÚHRADA KROUŽKOVNÉHO

Rodič (resp. zákonný zástupce dítěte, dále jen rodič) je povinen uhradit kroužkovné a) na pololetí (14 tréninků) - 1690 Kč b) na celý školní rok - 3380Kč (28 tréninků).

Pro řádné přihlášení je třeba platbu uhradit do pěti dnů poté, co e-mailem dostane pokyny k platbě. Jedině takto je garantováno místo na tréninku. V případě neuhrazení výzvy se rodič/ zákonný zástupce vystavuje riziku, že dítě nebude přijato, a to z důvodu vyčerpání kapacity kroužku.

Způsoby úhrady:

platba kroužkovného převodem (přijímáme pouze bezhotovostně na bankovní účet) – rodič obdrží na svou e-mailovou adresu, kterou uvede na přihlášku, veškeré podklady k platbě. Při platbě je vždy nutné vyplnit správný variabilní symbol.
Pokud není platba v daném termínu uhrazena, nebude dítě přijato, nebude-li se společností Alotrie s.r.o. písemně dohodnuto jinak. V případě nepřijetí dítěte do kroužku, nepřebírá lektor ani společnost Alotrie s.r.o. za dítě po dobu konání lekce kroužku odpovědnost.

V případě, že plátce provede chybný platební příkaz a platba není připsána pod správným variabilním symbolem, má se za to, že uhrazeno není. Pro prokázání opaku je třeba aktivně prokázat platbu. Pro účely prokazování provedené úhrady postačí bankovní výpis, popřípadě ústřižek poštovní poukázky s potvrzením pošty o provedené úhradě.

V případě, kdy nebude platba uhrazena řádně a včas, bude rodič vyzván k úhradě dlužné částky prostřednictvím e-mailu, sms zprávou, telefonicky či písemnou upomínkou. Pokud ani poté nebude platba uhrazena, nebude dítě zařazeno do tréninků a bude případ předán, v případě prokazatelně způsobené škody, k vymáhání advokátní kanceláři a náklady s tímto vymáháním spojené budou vymáhány po rodiči.

V případě absence dítěte na lekci, společnost Alotrie s.r.o. neposkytuje finanční, ani jinou kompenzaci.

V případě přerušení nebo ukončení docházky dítěte na kroužek nevzniká nárok na vrácení platby vyjma situace, kdy trénink/ lekce je zrušena ze strany společnosti Alotrie s.r.o. O této situaci jsou rodiče přihlášených dětí informování a společnost zasílá celou částku bez písemné žádosti automaticky zpět na účet, ze kterého platba byla zaslána.

Při pozdějším přihlášení, než při zahájení, jsou stanovena tato pravidla:

při přihlášení do konce října se platí celá roční nebo pololetní částka;
při přihlášení na druhé pololetí do konce února se platí celá částka na druhé pololetí;
při přihlášení do konce listopadu / března se platí pololetní částka snížená o čtvrtinu;
při přihlášení do konce prosince / dubna se platí pololetní částka snížená o polovinu;
při přihlášení do konce ledna / června se platí čtvrtina pololetního předpisu.
ZRUŠENÍ KROUŽKU, VRÁCENÍ PENĚZ, PRVNÍ LEKCE

Jestliže je kroužek SK zrušen z organizačních důvodů společnosti Alotrie s.r.o., je rodičům na základě písemné žádosti (žádost by měla obsahovat jméno a příjmení, školu, kroužek a číslo účtu), která je zaslána e-mailem či na adresu pobočky, která zájmové vzdělávání organizuje, vrácena poměrná část kroužkovného za neuskutečněné lekce.

Pokud je kroužek řádně zaplacen a účastník se rozhodne po první lekci kroužek nenavštěvovat, je rodičům na základě písemné žádosti vrácena celá platba (žádost by měla obsahovat jméno a příjmení, školu, kroužek a číslo účtu). Pokud je odhláška z kroužku až po druhé lekci a více, z důvodu neopodstatněného zdravím, nebo jiným závažným důvodem vedoucím k přerušení docházky, kroužkovné nevracíme. Žádost je nutné odeslat do pěti dnů od konání první lekce, e-mailem na adresu platby@alotrie.cz.

Vrácení platby je, po podání elektronické žádosti na platby@alotrie.cz (žádost by měla obsahovat jméno a příjmení, školu, kroužek a číslo účtu), provedeno v průběhu následujícího měsíce, ve kterém byla žádost zaslána nebo byl kroužek ze strany Alotrie zrušen (v případě zrušení ze strany Alotrie žádost není třeba zasílat).

Zrušení přihlášky před nastoupením kroužku lze provést do 14 dnů od jejího uzavření a uhrazená platba je poté vrácena do 14 dnů.

POČET LEKCÍ

Garantovaných počet tréninků za školní rok: 28; za pololetí: 14

V případě odpadnutí lekce se ukončení kroužku posouvá o týden dále, lekce se nahrazuje.

EVIDENCE LEKCÍ

Trenéři SK vedou evidenci docházky a zápisem z každého kroužku, do které můžete nahlédnout.

ODPADLÁ LEKCE

V případě absence lektora děláme vše pro to, aby kroužek neodpadl a byl zajištěn zastupující lektor. Pokud kroužek odpadne, nahradíme jej v nejbližším termínu, nebo prodloužením následujících lekcí tak, aby byly odučeny všechny lekce za celý školní rok. O náhradním termínu kroužku či prodloužení lekcí budete informováni prostřednictvím zaslaného e-mailu, SMS zprávou (od společnosti Alotrie s.r.o., nebo od lektora) nebo dopisem, který lektor předá dětem.

POZDNÍ VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE Z AKTIVITY

Zákonný zástupce má zákonnou povinnost si dítě vyzvednout v určené době. Pokud tak neučiní, zástupce společnosti Alotrie s.r.o. jej telefonicky kontaktuje. Délka kroužku je stanovena přihláškou (začátek i konec kroužku) a povinností společnosti Alotrie s.r.o. je informovat zákonné zástupce dětí o čase vydání dětí. V případě, že není dostupný zákonný zástupce ani pověřená osoba, je povinen zástupce společnosti Alotrie s.r.o. dále vykonávat dohled nad dítětem. Zákonný zástupce má poté ve smyslu § 2910 občanského zákoníku povinnost k náhradě škody. Škoda se podle § 2951 občanského zákoníku hradí v penězích a podle § 2952 občanského zákoníku se hradí skutečná škoda. Zákonný zástupce tak nahradí nejen mzdové prostředky, ale i případné další náklady. V případě, že dojde k opakovanému narušení provozu, může společnost Alotrie s.r.o. po předchozím upozornění oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení docházky.

Dokument INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ je veřejně přístupný na internetových stránkách správce na adrese: https://www.alotrie.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-gdpr/