Důležitá pravidla a informace TÁBORY

Důležitá pravidla a informace TÁBORY

PŘIHLÁŠENÍ NA TÁBORY

Dítě lze na tábor přihlásit:

vyplněním on-line přihlášky - www.alotrie.cz a uhrazením částky na bankovní účet společnosti Alotrie s.r.o.

Povozuje společnost Alotrie s.r.o., sídlem Praha 10, Horolezecká 915/5, Hostivař, PSČ: 102 00, IČ: 06887473, C 290485 vedená u Městského soudu v Praze

Dítě je řádně přihlášeno a může být přijato na tábor pouze v případě, kdy společnost Alotrie s.r.o. před začátkem tábora obdrží vyplněnou, alespoň jedním z rodičů (resp. zákonným zástupcem dítěte) elektronickou přihlášku a má uhrazený účastnický poplatek.

Společnost Alotrie s.r.o., sídlem Praha 10, Horolezecká 915/5, Hostivař, PSČ: 102 00, IČ: 06887473, C 290485 vedená u Městského soudu v Praze má řádně sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu.

V případě, že řádně vyplněná přihláška nebude včas společnosti Alotrie s.r.o. doručena, nemusí být dítě na tábor lektorem vpuštěno, a to i přesto, že je tábor zaplacen.

Kdy nebude dítě vzato na tábor:

pokud nebude do stanoveného data uhrazen účastnický poplatek (převodem na účet společnosti Alotrie s.r.o.), společnost Alotrie s.r.o. zašle na registrační email upomínku. Na základě, které je rodič povinen na další lekci dodat doklad o provedené platbě (může i e-mailem na adresu info@alotrie.cz), pokud se tak nestane, nebude dítě vzato na tábor a lektor ani společnost Alotrie s.r.o. za dítě nepřebírá zodpovědnost.

neobdrží-li společnost Alotrie s.r.o. od rodiče řádně vyplněnou elektronickou přihlášku (přestože by měl již účastnický poplatek uhrazen).

Ve všech výše uvedených bodech nebude dítě zapojeno a lektor ani společnost Alotrie s.r.o. za dítě nepřebírá zodpovědnost

Přihláška je platná vždy na tábor.

ZDRAVOTNÍ STAV

Rodič (zákonný zástupce) se zavazuje, že dohlédne na to, aby se jeho dítě účastnilo tábora pouze, pokud je zdrávo, nebrání mu zdravotní ani psychický stav pobývat v dětském kolektivu. 

Pokud má vaše dítě nějaké zdravotní či psychické omezení, neprodleně informujte společnost Alotrie s.r.o. a nezapomeňte to uvést i do přihlášky.

DÉLKA a CENA TÁBORA

U každého tábora je vždy uvedena délka, cena, co je v cena obsahuje.

PLATBA TÁBORA

Rodič (resp. zákonný zástupce dítěte, dále jen rodič) je povinen uhradit celou částku nejpozději před zahájením tábora. Postup (záloha/doplatek) a přesné datumy úhrad je možné nalézt vždy u každého tábora.

Pro řádné přihlášení je třeba platbu uhradit do pěti dnů poté, co e-mailem dostane pokyny k platbě (pokud ve specifikacích tábora není uvedeno jinak). Jedině takto je garantováno místo na táboře. V případě neuhrazení výzvy se rodič/ zákonný zástupce vystavuje riziku, že dítě nebude přijato, a to z důvodu vyčerpání kapacity tábora.

Způsoby úhrady:

Platba převodem (přijímáme pouze bezhotovostně na bankovní účet) – rodič obdrží na svou e-mailovou adresu, kterou uvede na přihlášku, veškeré podklady k platbě. Při platbě je vždy nutné vyplnit správný variabilní symbol.

Pokud není platba v daném termínu uhrazena, nebude dítě přijato, nebude-li se společností Alotrie s.r.o. písemně dohodnuto jinak. V případě nepřijetí dítěte na tábor, nepřebírá lektor ani společnost Alotrie s.r.o. za dítě po dobu konání tábora odpovědnost.

V případě, že plátce provede chybný platební příkaz a platba není připsána pod správným variabilním symbolem, má se za to, že uhrazeno není. Pro prokázání opaku je třeba aktivně prokázat platbu. Pro účely prokazování provedené úhrady postačí bankovní výpis, popřípadě ústřižek poštovní poukázky s potvrzením pošty o provedené úhradě.

V případě, kdy nebude platba uhrazena řádně a včas, bude rodič vyzván k úhradě dlužné částky prostřednictvím e-mailu, sms zprávou, telefonicky či písemnou upomínkou. Pokud ani poté nebude platba uhrazena, nebude dítě zařazeno do kroužeků a bude případ předán, v případě prokazatelně způsobené škody, k vymáhání advokátní kanceláři a náklady s tímto vymáháním spojené budou vymáhány po rodiči.

V případě absence dítěte na táboře společnost Alotrie s.r.o. neposkytuje finanční, ani jinou kompenzaci.

ZRUŠENÍ TÁBORA A VRÁCENÍ PENĚZ

V případě přerušení nebo ukončení pobytu dítěte na táboře nevzniká nárok na vrácení platby vyjma situace, kdy tábor je zrušen ze strany společnosti Alotrie s.r.o. O této situaci jsou rodiče přihlášených dětí informování a společnost zasílá celou částku bez písemné žádosti automaticky zpět na účet, ze kterého platba byla zaslána.

Pokud je tábor řádně zaplacen a účastník se rozhodne po nástupu na tábor dále jej nenavštěvovat, částka vrácena není. Pokud však je odhláška z důvodu zdravotního nebo jinak závažného, který vede k přerušení účasti, tak bude na základě zaslané žádosti (žádost by měla obsahovat jméno a příjmení, tábor a číslo účtu), kterou je nutné odeslat do pěti dnů od konání tábora e-mailem na adresu platby@alotrie.cz posouzeno a obratem sděleno rozhodnutí společnosti Alotrie s.r.o.

Dokument INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ je veřejně přístupný na internetových stránkách správce na adrese: https://www.alotrie.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-gdpr/