Standardy trenéra

Standardy trenéra

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ BODY VE STANDARDECH TRENÉRA SFŠ

ÚČAST/ ABSENCE NA TRÉNINKU

Každý trenér je na základě pracovně právního vztahu povinen docházet na každý trénink, ke kterému se zavázal. Pokud trenér nemůže dorazit na trénink, ihned tuto skutečnost napíše do dané skupiny na WhatsApp a napíše důvod. Je vždy třeba doložit potvrzení ( lékař, zaměstnavatel, škola ). Druhá varianta je v případě dopředu dané domluvy s panem Rádlem. Jiné varianty nejsou akceptovány.

PŘÍCHOD NA TRÉNINK VČAS

Trenér se zavazuje včasného příchodu na trénink tak, aby bez ohledu na ostatní skutečnosti trénink začal v daný čas.

OBLEČENÍ ACS

Každý trenér je povinen nosit oblečení ACS na tréninky SFS.

DOCHÁZKA DĚTÍ A TRENÉRA V DEN TRÉNINKU

Po každém tréninku je třeba mít vyplněnou docházku jak trenérů, tak dětí. Je možné, aby tuto docházku vyplnil jen jeden z trenérů, ale každý si zodpovídá za vyplněné údaje sám.


 

1. Organizační část tréninku

1.1 Převzetí dětí

Trenér vždy přichází s dostatečným předstihem a perfektně připraven na trénink. Přebírá děti od pracovníka MŠ, a to v domluveném prostoru u vstupu do jednotlivého pavilonu MŠ. Trenér nevstupuje, pokud k tomu není vyzván pracovníkem MŠ do prostor MŠ. Děti účastnící se tréninku SFŠ budou společně přepočítány a proběhne kontrola dle počtu přihlášených dětí na kroužek v seznamu na webu alotrie.cz/ skolickasparta.cz pod svým kroužkem. Konečný stav bude vždy potvrzen trenérem a pracovníkem MŠ, tedy odsouhlasen počet odváděných dětí. Aktuální seznam přihlášených dětí bude mít každý lektor, který se účastní tréninku, a to včetně telefonních kontaktů na zákonné zástupce (zde doporučujeme raději v tištěné podobě).

1.2. Převlékání, přesun dětí, odpovědnost

Trenér zkontroluje vhodnost a přiměřenost venkovního oblečení a obutí na cestu. Také zkontroluje úplnost vybavení na sport. Po celou dobu tréninku, kdy má svěřené děti, (cesty, šatny a další potřebné prostory aj.) zodpovídá za jejich organizaci a bezpečnost, a to až do samotného vrácení/ předání dětí zpět do MŠ (určenému pracovníkovi MŠ) nebo zákonnému zástupci (či osobě určené zákonným zástupcem). Přesun dětí musí být vždy nastaven tak, aby pohyb po komunikacích odpovídal pravidlům silničního provozu a zásadám přesunu skupiny. Začátek i konec skupiny by měl být označen rozlišovací vestou.

1.2. Nepřetržitý dohled nad dětmi

Trenér nemůže během tréninkové jednotky (tj. od okamžiku přebrání dítěte až do momentu předání dítěte do MŠ nebo zákonnému zástupci) nechat jakékoli dítě bez dozoru. Individuální potřeby dětí, tedy převlékání, WC apod. bude vždy probíhat za dozoru alespoň jednoho z trenérů tak, aby se vždy dbalo na zajištění bezpečnosti dětí. Důraz je kladen i na nepoužívání mobilního telefonu trenéry během tréninku (tedy i během převodu dětí) vyjma situace, kdy trenér mobilní telefon potřebuje pro plnění povinností (např. kontroluje docházku dětí, nebo je třeba kontaktovat rodiče).

1.3. Odevzdávání dětí do MŠ, nebo zákonným zástupcům

Po skončení tréninkové jednotky každý z trenérů připravuje a pomáhá s převlékáním dětí. Pokud je domluveno vyzvedávání zákonnými zástupci po kroužku, je vždy třeba odevzdat děti pouze osobám, které jsou uvedeny v seznamu dětí z webu alotrie.cz/ skolickasparta.cz. Dokonce ani nikomu jinému, tj. ani dalším rodinným příslušníkům dítěte (babičky, dědečkové, tety atd.) Pokud je domluveno s MŠ návrat všech přebraných dětí zpět do školky, není možné vydat dítě i zákonnému zástupci. Je třeba dítě bezpečně odvést a předat zpět do MŠ, kde si jej zákonný zástupce dítě může vyzvednout. V případě, kdy rodič trvá na vydání dítěte je třeba připomenout, že je to především z důvodu bezpečnosti svěřeného dítěte

2.   Pohybová část tréninku

2.1. Příprava

Každý trenér se na hodinu připravuje tak, aby měl dostatek připravené činnosti, her a cvičení pro další hodinu. Vždy je třeba mít více obsahové náplně, než je časový rámec tréninkové jednotky, protože je třeba počítat s možnostmi, kdy některá z činností nepůjde realizovat pro nízký/vysoký počet dětí, doby přípravy, nepochopení činnosti apod.
Důležité je, pokud je více trenérů pro jeden kroužek, aby přípravu realizovali společně. Trenéři se na náplni každé hodiny spolu domluví včetně rozdělení činnosti (pokud jeden trenér pomáhá s převlékáním dětí, druhý připravuje pomůcky v hale), náplni tréninkové jednotky (trenéři mají rámcově domluvené činnosti včetně rozdělení „funkcí”) i detailů ohledně zápisu do docházky dětí.

2.2. Náplň tréninkové jednotky

Každá tréninková jednotka je vždy koncipována podle 3 základních pilířů:

 • Bezpečnost (bezpečnost, organizace dětí a vybavenost a výstroj dětí na tréninku)
 • Zábava (aktivita by vždy měla bavit děti i také Vás, spokojený trenér = spokojené děti)
 • Přiměřenost – věku dětí, možností dětí a cíli dosažení sportovní všestrannosti a radosti z pohybu u dětí

Skladba tréninku SFŠ

 1. Úvodní část tréninkové jednotky
  1. Organizační záležitosti (docházka, seznámení s programem)
 2. Průpravná část tréninkové jednotky
  1. Rozcvičení, příprava a zahřátí
 3. Hlavní část tréninkové jednotky
  1. Vlastní obsah (koordinační a obratnostní cvičení, rozvoj schopností a dovedností, ověření a zdokonalení předchozích dovedností)
 4. Závěrečná část tréninkové jednotky
  1. Závěrečná protahovací cvičení
  2. Závěrečná kompenzační cvičení

 

 

3.   Administrační část tréninku

 •  Každý trenér je povinen vést docházku dětí na tréninku. Docházku naleznete v administraci svého lektorského profilu na webu alotrie.cz/ skolickasparta.cz v sekci „mé kroužky“.
 • Pokud je více trenérů na kroužku, tuto povinnost má alespoň jeden z nich, avšak ostatní si musí zkontrolovat svoji docházku.
 • Vyplnit docházku je povinnost vždy v den tréninku.
 • Každý trenér si vede evidenci počtu odtrénovaných hodin tím, že vyplňuje i vlastní docházku. Tato evidence je doložena k podkladům pro vyplacení smluvené částky. Také tato docházka musí být vyplněna v den tréninku.

4.   Mimořádné události na tréninku

4.1. Nemohu přijít na trénink

Každý trenér SFŠ má povinnost odtrénovat plný počet tréninků ke každému kroužku, tedy 28 tréninků. Pokud bude v průběhu roku za Tebe nutné zařídit suplování z důvodu nemoci, nebo plánované dovolené, Tvá povinnost je si svojí absenci nahradit na jiném tréninku tím, že odtrénuješ hodinu na jiném tréninku. Žádosti  o suplování se dozvíš vždy ze skupiny SFŠ na Whatsapp. DŮLEŽITÉ: Každou absenci je nutné nahradit suplováním za jiného trenéra, aby se vždy pokryl každý trénink. Omluva v den tréninku je neomluvená absence. Pokud nedorazíš na trénink a nedáš nám dopředu vědět, okamžitě s tebou ukončujeme pracovněprávní vztah.

4.2. Dítě si nevyzvedl rodič po tréninku

Na seznamu dětí kontaktuj rodiče. Každému se může stát, nepředvídatelná věc, ale pokud by zpoždění bylo více jak 20 minut, nebo pokud by se stejný problém opakoval u jednoho rodiče vícekrát, kontaktuji pověřenou osobu Sparťanská fotbalová školička – Alotrie.

4.3. Na tréninku mám dítě, které není v aktuálním seznamu účastníků

Pokud nastane na tréninku jakýkoli rozpor ve jménech dětí v seznamu a v reálných účastnících (ať už ve volně příchozích, nebo je Vám bude chtít přidat paní učitelka), prosím postupuji vždy tak, že zapojuji do tréninku pouze přihlášené děti. Tedy jen ty, které mám ve svém aktuálním seznamu. Pouze tehdy je možné řešit případ s pojišťovnou a nenesu veškerou připadnou vinu na sobě.

4.4. Rodič má zájem své dítě na tréninky přihlásit

Pokud bude někdo mít zájem se přihlásit, předám kontakt pana Adama Rádla (728 351 641, adam.radl@skolickasparta.cz a nabídnu informace o webu alotrie.cz/ skolickasparta.cz

4.5. Rodič má talentované dítě, pokračování v partnerském klubu

Na každém tréninku sledujeme, jak které dítě je pohybově nadané. Děti pohybově nadané, které dosáhly alespoň 4 let věku dostanou 1 až 2 x pozvánku na tréninkový nábor do akademie Sparty Praha. Děti, které věkově již od následující sezony nebudou splňovat věkovou hranici pro SFŠ, mají možnost pokračování v jakémkoli partnerském klubu AC Sparta Praha. Veškeré informace naleznou rodiče na webu sparta.cz/mladez

4.6. Stane se úraz

Bohužel i když je bezpečnost pro všechny na 1. místě, i přes veškerou snahu předcházet úrazům, což je pro trenéra SFŠ základní pilíř tréninku, úrazy ke sportu patří a může se něco stát. V případě, že nastane úraz, trenér poskytne nezbytnou lékařskou pomoc, případně využije lékárničku, která by měla být součástí vybavení sportoviště. V případě nutnosti samozřejmě volat RZZ a v obou případech kontaktovat pracovníka Alotrie na tel. číslech:737921323, 728351641 a zákonného zástupce. Následně je třeba písemně popsat danou situaci tak, aby bylo z popisu zřejmé, jak se celá situace odehrála.

5.   Obecné zásady trenéra SFŠ

Trenér reprezentuje klub AC Sparta Praha a.s. a je třeba, aby tak i vystupoval a choval se. Tzn. vždy dbal na profesionální chování vůči dětem, rodičům a dbal na dobré jméno klubu.
Profesionálním chováním se mimo jiné rozumí např. vstřícné a přátelské vystupování vůči rodičům i dětem, používání oficiální tréninkové soupravě AC Sparta Praha.